Informácie o ochrane údajov pre postup pri podávaní žiadostí

V súlade s čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), Vás týmto informujeme o spracovaní údajov zhromaždených od Vás ako súčasť Vašej žiadosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich údajov, môžete kontaktovať nás alebo nášho pracovníka ochrany údajov.

 

Identita zodpovedných strán

Zmluvnou stranou zodpovednou za spracovanie Vašich údajov je spoločnosť Freudenberg uvedená v inzeráte s ponukou práce.

Platformu poskytuje:

Freudenberg & Co. KG

Hoehnerweg 2-4

D-69469 Weinheim, Nemecko

Telefónne číslo: +49 6201 80 0

Fax: +49 6201 88 0

E-mail: info@freudenberg.com

 

Kontaktné údaje na pracovníka ochrany údajov:

Nášho pracovníka ochrany údajov môžete kontaktovať na:

legitimis GmbH / Dellbrücker Straße 116 / 51469 Bergisch Gladbach, Nemecko

Telefónne číslo: +49 2202 28 941-0

E-mail: dataprotection-support@freudenberg.com / Web: www.legitimis.de

 

Účel spracovania a právny základ:

Vaše údaje budú spracované iba s Vaším súhlasom (čl. ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) ako súčasť procesu podania Vašej žiadosti. V prípade, že ste najatí, bude vykonané ďalšie spracovanie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na vytvorenie pracovného pomeru.

 

Kategórie údajov a zdroje údajov:

Údaje pre proces podávania žiadostí budú zatriedené do týchto kategórií: hlavné údaje, komunikačné údaje a údaje týkajúce sa zručností a odborných znalostí, ako sú odporučenia, životopis, posudky. Pri predložení Vašej žiadosti nám poskytnete údaje z vyššie uvedených kategórií.

 

Príjemcovia a prenos údajov do tretích krajín

Vaše údaje budú predložené jedine pracovníkovi ľudských zdrojov zodpovednému za spracovanie Vašej žiadosti v rámci spoločnosti Freudenberg, do ktorej ste podali žiadosť. Ak sa dostanete do ďalšieho kola, Vaše údaje budú potom presunuté k osobe z príslušného oddelenia, ktorá rozhoduje o prijatí. Žiadny ďalší prenos údajov na iné tretie strany sa neuskutoční.

 

Vaše práva:

Pokiaľ ide o spracovanie Vašich údajov, vyhradzujete si nasledujúce práva v súlade s článkami 15 až 22 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov:Právo na informácie

  • Právo na informácie        
  • Právo na opravu údajov
  • Právo na výmaz
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich údajov. Ak sa rozhodnete uplatniť toto právo, obráťte sa, prosím, na príslušnú kontaktnú osobu oddelenia ľudských zdrojov (viď inzerát s ponukou práce alebo potvrdzujúci e-mail).

 

Podmienky skladovania

V prípade Vašej námietky budú Vami predložené údaje vymazané do štyroch týždňov od obdržania Vášho odvolania. Ak by sme nad Vami neuvažovali pre danú prácu, vymažeme Vaše údaje do šiestich mesiacov od momentu, kedy ste od nás obdržali príslušné oznámenie. Toto sa uplatňuje len do tej miery, že nám v tom nebránia žiadne legislatívne povinnosti skladovania.

 

Žiadne automatizované rozhodovanie

Nevykonáva sa žiadne automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania).

 

Právo podať sťažnosť orgánu dohľadu

V súlade s čl. 77 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov, ak ste presvedčení, že Vaše osobné údaje boli nesprávne spracované. V Baden Württemberg to je:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit / Postfach 10 29 32 /

70025 Stuttgart / Tel.: 0711-615541-0 / email: poststelle@lfdi.bwl.de /

Web: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

 

V zásade sa môžete obrátiť na akýkoľvek nemecký štátny dozorný orgán na ochranu údajov podľa Vášho výberu.