Informace o ochraně osobních údajů při zpracování žádosti

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), vás tímto chceme informovat o zpracování osobních údajů, které jsme od vás získali v rámci vaší žádosti. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete kontaktovat nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Identita odpovědných stran

Strana odpovědná za zpracování vašich údajů je společnost Freudenberg, která je uvedená v nabídce práce.

Platformu provozuje:

Freudenberg & Co. KG

Höhnerweg 2–4

69469 Weinheim, Německo

Telefon: +49 6201 80 0

Fax: +49 6201 88 0

E-mail: info@freudenberg.com

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů:

Pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat na adrese:

legitimis GmbH, Dellbrücker Straße 116, 51469 Bergisch Gladbach, Německo

Telefon: +49 2202 28 941-0

E-mail: dataprotection-support@freudenberg.com / web: www.legitimis.de

 

Účel zpracování a právní základ:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze s vaším souhlasem (článek 6, bod 1 nařízení GDPR) jako součást zpracování vaší žádosti. Jestliže budete na pracovní pozici přijati, budou za účelem vytvoření pracovního poměru v souladu s článkem 6, bod 1, písm. b nařízení GDPR zpracovávány další údaje.

 

Kategorie a zdroje osobních údajů:

Údaje pro zpracování žádosti je možné rozdělit do následujících kategorií: Hlavní údaje, komunikační údaje a údaje týkající se dovedností a odborných znalostí, jako jsou pověření, životopisy, posudky. Veškeré údaje z výše uvedených kategorií nám poskytujete při podání žádosti.

 

Příjemci a převod do třetích zemí

Vaše údaje budou poslány pouze pracovníkovi personálního oddělení odpovědnému ve společnosti Freudenberg za zpracování vámi podané žádosti. Pokud se dostanete do dalšího kola, vaše údaje budou poté přeposlány rozhodujícímu pracovníkovi v příslušném oddělení. Údaje nejsou přeposílány žádným třetím stranám.

 

Vaše práva:

Pokud jde o zpracování vašich údajů, v souladu s články 15 až 22 nařízení GDPR vám jsou vyhrazena následující práva:

  • Právo na informace
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů

Proti zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku. Pokud se rozhodnete uplatnit toto právo, obraťte se na příslušnou kontaktní osobu v rámci personálního oddělení (viz nabídka práce nebo e-mail s potvrzením).

 

Podmínky uchovávání

Jestliže vznesete námitku, budou údaje, které jste zaslali, smazány do čtyř týdnů od doručení vaší námitky. Pokud bychom vás na tuto pracovní pozici nevybrali, vaše údaje vymažeme do šesti měsíců od okamžiku, kdy od nás obdržíte odpovídající oznámení. Platí to pouze v případě, že nám v tom nebrání žádné legislativní povinnosti upravující uchovávání údajů.

 

Žádné automatizované rozhodování

Neprobíhá u nás žádné automatizované rozhodování (včetně profilování).

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovány nesprávným způsobem, máte podle čl. 77 nařízení GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu údajů.

V Bádensku-Württembersku to je pověřenec:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32,

70025 Stuttgart, tel.: 0711-615541-0, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de,

web: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

 

V zásadě se můžete obrátit na jakýkoli německý dozorový úřad pro ochranu osobních údajů dle svého výběru.