Klüber Lubrication, Freudenberg Grup şirketlerinden biri ve Freudenberg Chemical Specialities’in bir parçası  olarak, özel yağlayıcılar alanında dünya pazar lideridir ve 30’dan fazla ülkede 2.000’in üzerinde çalışan istihdam etmektedir.  Tutkumuz, müşterilerimizin başarılı olmasına yardımcı olan  yenilikçi tribolojik çözümlerdir.  Tüm sanayilere ve dünyadaki tüm pazarlara birçoğu müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre  özel olarak üretilmiş 2.000’den fazla ürün ve ayrıca servis desteği sunuyoruz. Ekibimize katılmak üzere  takım arkadaşları arıyoruz.

Muhasebe Uzmanı
Maslak / Istanbul

Senin görevin

 • Sorumluluk alanındaki şirket resmi belgelerin ve dosyaların evrak düzeni ve saklanmasını yönetmek, süresi dolan evrakları (Yönetimin belirlediği yıllara ait)arşiv firmasına gönderilmesini sağlamak ve firmadaki düzenin takibini yapmak.
 • Sorumlu olduğu ve yaptığı tüm işlemlerin  sistem süreç işleyiş dökümanını hazırlamak ve güncellemek.
 • Konusu ile alakalı, Kanuni ve idari mevzuatla ilgili tüm kaynak, genelge, prosedür ve gelişmeleri takip etmek, bu gelişmelerin şirkete etkisi konusunda yönetime raporlama yapmak.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nde, görev kapsamıyla ilgili prosedür, talimat ve benzeri dokümanları tanımak, bu dokümanlarda belirlenen gerekleri uygulamak, prosedür ve uygulamaları geliştirmek ve iyileştirmek için öneriler sunmak ve iyileştirme çalışmalarına katılmak.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürüne uygun çalışmak
 • Görevlendirildiği komite ve proje ekiplerinde etkin rol almak.

Maliyet muhasebesi

 • İthalat ve ihracat ile ilgii tüm giderlerin ERP sisitemi üzerinden muhasebeleştirilmesini yapmak, kontrolünü sağlamak ve raporlamak.
 • Maliyetlerin kontrolü  ve analizlerinin yapılması konusunda  finansal kontrol birimine ithalat maliyetleri, satınalma maliyetleri, üretim maliyetleri ve satılan malın maliyeti  konularında bilgi desteği vermek.
 • Malın ithalatı sürecinde gelen tüm belgelerinin ERP sistemine girilerek malın depoya fiili girişi ile ithalat kapama sürecini tamamlamak.
 • Envantere giren tüm yurt içi alım (hammadde, ambalaj) faturalarını muhasebeleştirmek.
 • Yurtdışı alımlarını maliyetlendirip, ERP sisteminde stoklara alıp faturalaştırmak.
 • Yatırım ve sabit kıymet bütçesine göre sabit kıymet alım ve satınalımlarını yatırımlardan sorumlu müdür ile birlikte takip etmek, ilgili birimlere yönetici onayından sonra raporlamak.
 • Aylık Sabit Kıymet Amortisman hesaplamalarını ERP sistemi üzerinde ,hem IFRS hem de lokal mevzuata göre yapmak.
 • Tüm sabit kıymetlerin etiketlenmesini sağlamak ve yıllık olarak sayımlarını yaparak aktif olmayanları sabit kıymetlerden çıkarılmasını sağlamak.
 • Yılsonu envanter sayımlarında bulunmak, stoklar ile sistemin tutarlığını kontrol etmek ve tutturmak. Envanter farkının olması halinde stoktan sorumlu yönetici ile mutabık kalındıktan sonra ,farkların ERP sistemine  kaydetmek.
 • EPDK madeni yağ bildirimlerini aylık olarak yapmak.
 • ERP sisteminde olabilecek local  program geliştirme önerileri yapmak ve globalden gelen testleri tamamlamak.

Genel Muhasebe

 • Mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturaları onay prosedürlerine uyarak şirket ve yasal prosedürlere uygun olarak ERP sisteminde  kayıtları oluşturmak, gerekli kontrolleri yapmak ve raporlamak.
 • Banka ve finansal hareketleri. günlük olarak kontrol edlip ERP Sistemine kaydederek günlük mutabakatı sağlamak ve raporlamak.
 • Tüm vergi beyannamelerinin ve yasal bildirimleri mevzuata uygun olarak düzenlemek ve e-sistem üzerinden zamanında göndermek .
 • İç satış biriminin sisteme girmiş olduğu iade ve fiyat farkı faturalarını takip etmek, gerekli hesap ve vergi kontrollerini yaparak onay aldıktan sonra faturalaştırmak.
 • Satıcılardan gelen mal ve hizmet alımlarına ilişkin e-faturaların günlük kontrolünü yapmak ve ERP sistemine günlük olarak kaydetmek, satıcı mutabakatlarını yazılı olarak yıl içinde yapmak.
 • Personel bordro sürecine ait tahakkuk, hesap kontrolleri, avans ve tüm ilgili gider kalemlerinin kontrolünü düzenli olarak yapmak ve ERP sistemine iligli kayıtları atmak, güncelliğini sağlamak.
 • Günlük gelen e-faturaların kayıtlarının sistemden kontrolünü yapmak ve gerekli düzenlemeri sistemli bir şekilde gerçekleştirmek.
 • Aysonları BA formu hazırlayarak vergi dairesine e-ortamda girişini yapmak.

Muhasebe Raporlama

 • Genel mizan kontrolünü yapmak ve gerekli raporlamaları gerçekleştirmek.
 • Yasal defterlerin noter tasdiklerini( damga vergisi ve envanter) zamanında yaptırmak ve diğer yasal defteleri (yevmiye, kebir,vs) kanuni sürelerinde e-ortamda onaylayıp GIB’e göndermek.
 • Gelir idaresi başkanlığına 3 ayda bir tebliğ edilmesi gereken Madeni yağ bildirimlerini hazırlamak ve muhasebe müdürünün onayı sonrası vergi dairesinin e ortamda sistemine kaydetmek
 • TSE belgelerine istinaden  yeni başvuru,süre uzatımı,değişiklik belgelerinin takibini konularında  Kalite Güvence Müdürü ile birlikte işlemleri yürütmeyek ve tamamlamak.
 • Yıllık işletme cetvelinin girilmesi, sanayi sicil belgesinin vizelerinin takip edilmesi, kapasite raporunda değişiklik gerektiğinde Üretim Müdürü’nün onayını alarak gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Yurtdışı tarafından açılan stok kartlarının aktif hale gelmeden önce stoğa ilişkin  tüm alanlarının (ÖTV,GTIP,Birim,Stok Grubu vs..) kontrollerini yapmak ve  güncellemek.
 • Teknik yardım hesaplamalarını yapıp ERP sistemine kaydetmek , bu hesapların faturalaştırılma adımlarını takip etmek ve faturalaştırmanın son aşamasında hesaplara uygunluğunun kontrolünü yapmak
 • Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına uygun kayıt altına almak.  ERP sistemde yeni hesap açılışlarının IFRS, lokal mevzuat ve TDHP’na göre düzenlenerek yurtdışı tarafından doğru bir şekilde açılmasını koordineli bir şekilde sağlamak.
 • Yasal kuruluşlardan gelen tebliğleri zamanında cevaplamak, yazışmaları yapmak ve takibini sağlamak.
 • Yönetimin talep ettiği haftalık, aylık, 3 aylık ve yıllık raporlamaları zamanında hazırlamak ve sunmak.
 • Ay sonlarında ürün bazında detaylandırılmış SMM tablosunu hazır ederek yöneticisine sunmak.
 • Aylık ile 3 aylık olarak EPDK’ya verilen ürün hareketleri ile ilgili beyannameleri ve yıllık bildirimi hazırlamak ve beyan edilmesi için muhasebe müdürüne iletmek. 
 • Uygunluk yazısındaki petrol ürünleri ile ilgili miktarların takibini yapmak, 2 ay öncesinden yeni başvurular için gerekli izin alım belgelerini hazırlamak ve zamanında izin alınmasını sağlamak.  Mevcut uygunluk yazılarının kapatılması  ve başvuruların yapılması içinde EPDK’ya gerekli belgeleri hazırlamak.
 • Yasal zorunluluğu olan anket kuruluşlarına (TUIK, DIE, Merkez Bankası, ÇEVKO,vs) ait anketleri belirlenmiş periyodik süreleri içinde hazırlamak ve belirtilen şekilde iletmek.

 

Bizim beklentimiz

EĞİTİM DÜZEYİ

 • Lisans ve üzeri mezuniyet derecesi

EĞİTİM ALANI

 • İktisat-İşletme-Maliye-Ekonomi-Sayısal alanları içeren fakülteler (Matematik ,İstatistik,vs..)

DENEYİM

 • Benzer pozisyonda 2 yıl çalışmış olmak,

YABANCI DİL

 • Orta Düzey İngilizce ( Tercihen )

SERTİFİKA, EHLİYET, vs

 • SMM belgesine sahip olmak (tercihen)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (yazılım, program,vs)

 • MS Office uygulamalarını (Word, Excel) etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak
 • ERP programını kullanabiliyor olmak (tercihen)

DİĞER

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

BEKLENEN YETKİNLİKLER

TEKNİK YETKİNLİKLER

 • Veri yönetimi
 • Finansal analiz
 • Tüm vergi mevzuatlarına hakim olmak (özellikle sektörel uygulamalar ve değişikliklerini takip etmek)

DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLER

 • Müşteri için değer yaratma
 • Yenilikçi davranma
 • Liderlik
 • Eyleme geçme ve uygulama
 • İletişim

POTANSİYEL YETKİNLİKLER

 • Değişim yönetimi
 • Kişileri ve organizasyonu geliştirme
 • Etki

Herhangi bir sorunuz var mı ?

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Selay Aksalur ∙ Sümer Sokak 3/9 ∙ 34398 İstanbul ∙ www.klueber.com.tr
Yazdır Başvur